กิจกรรมการออกค่ายสัตวศาสตร์อาสา:พัฒนาบวร ชมรมAnimal Science club ณ ชุมชนบ้านแคน ต.บ้านยาง อ.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมการออกค่ายสัตวศาสตร์อาสา:พัฒนาบวร ชมรมAnimal Science club ณ ชุมชนบ้านแคน ต.บ้านยาง อ.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์

               สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยคณะกรรมการชมรมAnimal Science club  และอ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขา ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน ผศ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี ผศ.ปัญญา เจริญพจน์ อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมการออกค่ายสัตวศาสตร์อาสา:พัฒนาบวร ชมรมAnimal Science club  ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแคน ต.บ้านยาง อ.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยได้ลงพื้นที่ออกค่าย ณ โรงเรียน วัดและชุมชนบ้านแคน ต.บ้านยาง อ.พุทธไธสง จ.บุรีรัมย์ ให้บริการด้านการทำหมันสุนัขและแมวภายในชุมชนและวัด การให้คำปรึกษาและบริการด้านการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงอาทิ โค กระบือ สกุร แก่เกษตรกรในชุมชนซึ่งเป็นโอกาสที่ให้สมาชิกชมรมได้มีการนำความรู้ไปศุ่การปฏิบัติจริงบริการท้องถิ่น 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน

แชร์ข่าวนี้