สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดงานAnimal​ Science​ Gen 8 Good Bye Senior

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดงานAnimal​ Science​ Gen 8 Good Bye Senior

         สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำโดยประธานนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ทุกชั้นปี และคณาจารย์ประจำสาขา จัดงานAnimal​ Science​ Gen 8 Good Bye Senior  ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าลานกิจกรรมห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้มีกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จรัส สว่างทัพ อาจารย์อาวุะโส อ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้เาสาขา ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน ผศ.น.สพ.ดร.ดำรง กิตติชัยศรี  อ.อัครพล หนูน้อย มาร่วมในพิธีบายศรีและให้โอวาทในงานเลี้ยงแก่ว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:NAt KanitTa

แชร์ข่าวนี้