สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จิตอาสาร่วมจัดภูมิทัศน์รอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และอาคารคณะวิทยาการจัดการ(อาคาร24-25 หลังใหม่)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จิตอาสาร่วมจัดภูมิทัศน์รอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และอาคารคณะวิทยาการจัดการ(อาคาร24-25 หลังใหม่)

                 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล คณะผู้บริหารคณะ กองอาคารและสถานที่ นักศึกษาภาคกศ.บป.คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ กว่า 100 คน  ร่วมวางแผนและออกแบบจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมจัดภูมิทัศน์รอบอาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ และอาคารคณะวิทยาการจัดการ(อาคาร24-25 หลังใหม่) เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนหลังใหม่ให้เกิดความร่มรื่น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “Green University” เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการเปิดภาคเรียน 1 / 2562 โดยได้ดำเนินการจัดภูมิทัศน์ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2562 

แชร์ข่าวนี้