กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

                 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.พีร์นิธิ  ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร  ณ พัทลุง คณบดีมาเป็นประธาน รองคณบดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมง ร่วมให้โอวาทและมีพิธีการบายศรีสู่ขวัญ ในช่วงบ่ายได้ลงทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยรอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แชร์ข่าวนี้