สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดความรู้การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันกันการพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดความรู้การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันกันการพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร

           สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และนายปรีชา หลวงจำนง นายวีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นักปฏิบัติการประจำศูนย์หนองขวาง จัดโครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดความรู้การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันกันการพังทลายของดินในพื้นที่การเกษตร งบประมาณบริการวิชาการ2562  บูรณาการใช้อาคารปฏิบัติการสาขาเกษตรและพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำศูนย์หนองขวางเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรบ้านสำโรงและบ้านหนองขวาง ในวันที่  15 พฤษภาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจากคุณจิราภัทร สมมุติรัมย์และคุณฉัตรชัย  วานิชกิจ นักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ มาร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรบ้านสำโรงและบ้านหนองขวาง ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้