สาขาวิชาสัตวศาสตร์ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนโครงการ”ถอดบทเรียนองค์​ความรู้​การพัฒนา​การผลิตไก่พื้นเมือง​เชิงอินทรีย์​ด้วยสมุนไพร​ในจังหวัดบุรีรัมย์”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ออกบริการวิชาการสู่ชุมชนโครงการ”ถอดบทเรียนองค์​ความรู้​การพัฒนา​การผลิตไก่พื้นเมือง​เชิงอินทรีย์​ด้วยสมุนไพร​ในจังหวัดบุรีรัมย์”

              สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร. นฤมล สมคุณา อ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้่าสาขา อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตรท์ร่วมออกบริการวิชาการสู่ชุมชนโครงการ”ถอดบทเรียนองค์​ความรู้​การพัฒนา​การผลิตไก่พื้นเมือง​เชิงอินทรีย์​ด้วยสมุนไพร​ในจังหวัดบุรีรัมย์” ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านประคำสำโรง ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นการต่อยอดนำองค์ความรู้ทีไ่ด้จากการวิจัยพืชสมุนไพรที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นำไปถ่ายถอดและเปิดเวทีเสวนาระดมความคิดจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองได้นำองค์ความรู้นำไปใช้พัฒนาชุมชนต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย

แชร์ข่าวนี้