สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร. วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง อ.อารยา มุสิกา เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากภายนอก ดังรายนามต่อไปนี้

        1. รศ.สายหยุด อุไรสกุล                           ประธานกรรมการ

        2. รศ.ดร.มนตรี อิสรไกศีล                       กรรมการ

        3.  อ.ดร.เทิดศักดิ์  โทณลักษณ์               กรรมการ

        4. อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล                       เลขานุการ

        คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ โดยได้รับคะแนนการตรวจประเมิน 3. 76 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตร

แชร์ข่าวนี้