โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และวางแผนปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2563 ณ จังหวัดระยอง

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และวางแผนปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2563 ณ จังหวัดระยอง

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี รองคณบดี คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมง เจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และวางแผนปฏิบัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2563  โดยเป็นกิจกรรมการทบวนแผนการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกันระดัมความคิดในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมทุกส่วนฝ่าย และร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยาประมง ณ เกาะมันใน มันกลาง จ.ระยอง ในวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2562 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้