สาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี2561

สาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี2561

              สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.พีร์นิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขา ผศ.น.สพ.ดร ดำรง กิตติชัยศรี และคณาจารย์สาขาวิชาเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประจำปี2561 ในวันที่  30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากกกรมการผู้ประเมิน ดังรายนามต่อไปนี้

            1. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดลฤทัย   ศรีทะ                   ประธานกรรมการ

            2. ผศ.ดร.เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์                กรรมการ

            3. รศ.ดร.จรัส  สว่างทัพ                                 กรรมการ

             4. อ.พีร์นิธิ  ราชวิชา                                      เลขานุการ

             โดยได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการจัดหลักสุตรที่ดีจากท่านคณะกรรมการผู้ประเมิน ในนามคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้ประเมินทุกท่านที่ร่วมประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตร

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.พีร์นิธิ ราชวิชา

แชร์ข่าวนี้