สาขาวิชาประมงจัดโครงการบริการวิชาการการแปรรูปปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

สาขาวิชาประมงจัดโครงการบริการวิชาการการแปรรูปปลาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

          สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ หัวหน้าสาขา อ.นันท์นภัส ปาลินทร อ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ นายธรรมกร กงไธสง นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาประมง และนักศึกษาสาขาวิชาประมงจัดโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนการแปรรูปปลาตามแนวเศรษฐกิพอเพียงในชุมชน รอบศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ อาคารปฏิบัติการสาขาวิชาประมง ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ให้แก่เกษตรกรบ้านสำโรง บ้านหนองขวาง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำเพื่อสร้างรายได้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการแปรณุปมาช่วยสอนและจัดกิจกรรมให้ชาวบ้านได้ร่วมฝึกปฏิบัติ

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้