คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่องWILLและการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาเชิงการพัฒนาการเกษตร ณ จังหวัดนครราชสีมา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่องWILLและการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาเชิงการพัฒนาการเกษตร ณ จังหวัดนครราชสีมา

        คณะเทคโนโลยีการเกษตร  นำโดย อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อ.พีรนิธิ ราชวิชา อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย และอ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประมง เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนกว่า 30 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรนำร่องWILLและการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษาเชิงการพัฒนาการเกษตร ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2562  ได้เข้าทำความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรนำร่องWILL และสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ อาทิ ฟาร์มโชคชัย  พานอราม่าฟาร์ม   ฟาร์มปลูกผักออร์แกนิกบ้านหนองสาหร่าย อ.ปากช่องฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบูรณาการความรู้และทำข้อตกลงร่วมกับสถานประกอบการในการพัฒนาการด้านWILL และงานสหกิจศึกษา

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง

แชร์ข่าวนี้