การอบรมสถิติและการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการใช้ในการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

การอบรมสถิติและการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการใช้ในการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

        สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล หัวหน้าสาขา อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ จัดการอบรมสถิติและการใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการใช้ในการวิจัยทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 โดยได้รับเกียรติจากอ.พีร์นิธิ ราชวิชา มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สถิติในการวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS เป็นการเสริมความรู้และฝึกทักษะเพื่อนำไปใช้ใรรายวิชาปัญหาพิเศษ

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์

แชร์ข่าวนี้