สาขาวิชาเกษตรศาสตร์อบรมการใช้ภาษาไทยในการเขียนและการอ่านสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์อบรมการใช้ภาษาไทยในการเขียนและการอ่านสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

       สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเษตร นำโดย อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ ผศ.ดร.วนิดา วัฒพายัพกุล  หัวหน้าสาขา จัดกิจกรรมอบรมการใช้ภาษาไทยในการเขียนและการอ่านสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 30มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีเป็นประธานเปิดงานและอ.ณภัทร เชาว์นวม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเป็ยวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ดร.สุชาดา สานุสันต์

แชร์ข่าวนี้