คณาจารย์และคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณาจารย์และคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

            คณาจารย์และคณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมง ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี2564 ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น6 อาคารอเนกคุณาคาร เพื่อรับฟังแนวทางจักยุทธศาสตรืการปฏิบัติงานจากดร.นงรัตน์ อิสโร  เลขาธิการองค์มนตรี พอ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพื่อนำแนวพระราชดำรัสจากรัชากาลที่ 10 มาบูรณาการขับเคบื่อนการทำงานของราชภัฏให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่น

แชร์ข่าวนี้