สัตวศาสตร์ส่งมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองสู่เกษตรกร ” โครงการ​ธนาคาร​ไก่พื้นเมือง” ณ ชุมชนบ้านประคำสำโรง

สัตวศาสตร์ส่งมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองสู่เกษตรกร ” โครงการ​ธนาคาร​ไก่พื้นเมือง” ณ ชุมชนบ้านประคำสำโรง

      สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าโครงการวิจัย อ.ว่าที่ร้อยตรีอัครพล หนูน้อยและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ลงพื้นส่งมอบพันธุ์ไก่พื้นเมืองสู่เกษตรกร ” โครงการ​ธนาคาร​ไก่พื้นเมือง” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนบ้านประคำสำโรง ต.ตูมใหญ่ อ.ตูมใหญ่ จ.บุรีรัมย์ โดยได้จัดสร้างโรงเรือน พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเลี้ยงมาตราฐานให้แก่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน เพื่อจัดตั้งธนาคารพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้กับชุมชนเป็นกิจกรรมบูรณาการความรู้จากโครงการวิจัย การถอดบทเรียนความรู้การพัฒนาการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเกษตรกรกรบ้านประคำสำโรง อ.ตูมใหญ่ โดยอาหารเลี้ยงไก่ผสมสมุนไพร

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ว่าที่ร้อยตรีอัครพล หนูน้อย

แชร์ข่าวนี้