การนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคกศ.บป รุ่น 30

การนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคกศ.บป รุ่น 30

               สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาคกศ.บป.รุ่นที่ 30 ร่วมนำเสนอผลหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาขีพเกษตรศาสตร์   เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าและการบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในหน่อยงานให้แก่คณาจารย์และรุ่นน้องได้รับฟัง เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ 20304 อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์

แชร์ข่าวนี้