สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดบรรยายสัมมนาในหัวข้อ Proximate Analysis และ Molecular Biology ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดบรรยายสัมมนาในหัวข้อ Proximate Analysis และ Molecular Biology ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

              สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด​และทีมงาน​ จัดบรรยายสัมมนาในหัวข้อ Proximate Analysis และ Molecular Biology ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาประมง และได้รับความสนใจจากคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมงานบรรยายสัมมนาดังกล่าว ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 15.35 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอกราบขอบพระคุณบริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด​และทีมงาน​  ที่มาร่วมนำเครื่องมือและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าวกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.พีร์นิธิ ราชวิชา

แชร์ข่าวนี้