ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  (2/2562)  เป็นไป  อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2562 สำหรับนักศึกษา ภาค กศ.บป.ทุกรุ่น  ทุกระดับการศึกษา  ดังเอกสารแนบ

แชร์ข่าวนี้