ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในตลาดราชภัฏ 12 ก.พ.2563

ขอเชิญเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรในตลาดราชภัฏ 12 ก.พ.2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ของนำเสนอภาพกิจกรรมจำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรจากฝีมือนักศึกษา เชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร#ตลาดราชภัฏ

ทุกวันพุธสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือน มีผลิตภัณฑ์มากมาย อาทิ

-ไข่กระทากระทะ จากฟาร์มปลอดสารศูนย์หนองขวาง
-ไม้ประดับ แคตตัสจากสาขาเกษตรศาสตร์-ผักไฮโดรโปรนิกส์สดจากฟาร์มศูนย์หนองขวาง

แชร์ข่าวนี้