คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโรโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโรโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา2563

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดรับสมัคร ประธานนักศึกษาสโมสร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องด้วยประธานสโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร กำลังจะดำเนินงานตามครบวาระในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา จะต้องเป็นนักศึษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างพักการศึกษาทุกกรณี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ พร้อมทั้งเสนอรายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งชุด ประกอบด้วย รองประธานสโมสร เหรัญญิก เลขานุการ ปฏิคม ฝ่ายสันทนาการ สวัสดิการ กีฬา วัฒนธรรม สารสนเทศ หรือตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวมไม่เกิน ๒๐ คน
๒.๒ หลักฐานการรับสมัครเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ๑ นิ้ว(ชุดนักศึกษา) จำนวน ๑ รูป
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) ใบรับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
(๕) รายชื่อทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยสำเนาบัตรและใบรายงานผลการเรียนแนบมาพร้อมด้วย
– สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 17 ก.พ.
– ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครปละรณรงค์การเลือกตั้ง วันที่ 18-20 ก.พ.62
– ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
การเกษตร วันที่ 21 ก.พ.62 เวลา 12.00-15.00 ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารสิริวิทยเกษตร อาคาร20
****ตามรายละเอียดแนบในภาพนี้******
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ประธานสโมสรนักศึษา นายวัชระพงษ์ ปราโสรักษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ อ.เลิศภูมิ
เบอร์ 064-1629223

แชร์ข่าวนี้