ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานคุณภาพในหัวข้อ”พลเมืองเข้มแข็ง”เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ มรภ.จันทรเกษม ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานคุณภาพในหัวข้อ”พลเมืองเข้มแข็ง”เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ มรภ.จันทรเกษม ครั้งที่ 8

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันรเกษม ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วม ส่งผลงานคุณภาพในหัวข้อ”พลเมืองเข้มแข็ง”เข้าร่วมประกวดในโครงการตามใบสมัครและแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครภายในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ได้ที่สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษท หรือทางอีเมล์ qa@chandra.ac.th

ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

แชร์ข่าวนี้