คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.ว่าที่อัครพล หนูน้อย ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง “การตัดต่อวีดิทัศน์เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ที่จัดขึ้นโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด บุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ มีความรู้ ความความเข้าใจ และทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ที่สื่อความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ และดึงดูดความสนใจผู้รับข่าวสาร และเพื่อประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร ซึ่งเนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro วิทยากรโดย อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากรโดยนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ

แชร์ข่าวนี้