สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงแพะและแกะเชิงพาณิชย์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงแพะและแกะเชิงพาณิชย์

าขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขา อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงแพะและแกะเชิงพาณิชย์ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงแพะและแกะ ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก โดยได้รับเกียรติจากรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี มามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นการเยแพร่ความรู้จาการวิจัยสู่การบริการชุมชนอย่างแท้จริง

ขอบขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

 

แชร์ข่าวนี้