สาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมพบปะบูรณาการทำงานปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ เพื่อการเพิ่มมูลค่างานด้านปศุสัตว์,การพัฒนาการวิจัยและพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นกำลังหลักด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ร่วมพบปะบูรณาการทำงานปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์,วิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ เพื่อการเพิ่มมูลค่างานด้านปศุสัตว์,การพัฒนาการวิจัยและพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นกำลังหลักด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย

อาจารย์เอกสิทธิ์ สมคณา แผนกสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ,ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเข้าพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนกับปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ บูรณาการทำงานด้านปศุสัตว์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และวิทยาลัยเกษตรบุรีรัมย์ เพื่อการเพิ่มมูลค่างานด้านปศุสัตว์,การพัฒนาการวิจัยและพัฒนานักศึกษาเพื่อเป็นกำลังหลักด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์  

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้