คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมประชุมขับเคลื่อน AIC นครชัยบุรินทร์ รับมอบนโยบายจากท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมประชุมขับเคลื่อน AIC นครชัยบุรินทร์ รับมอบนโยบายจากท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

    อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และและคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน AIC นครชัยบุรินทร์ รับมอบนโยบายจากท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห วัดนครราชสีมา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  สำหรับการประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรกรรมและนวัตกรรม (Agritech and lnnovation Center : AIC )  

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง

แชร์ข่าวนี้