คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถของ Lab และสร้างเครือข่ายด้านการวิเคราะห์ดินไทย ณ กรมพัฒนาที่ดิน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถของ Lab และสร้างเครือข่ายด้านการวิเคราะห์ดินไทย ณ กรมพัฒนาที่ดิน

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการประเมินความสามารถของ Lab และสร้างเครือข่ายด้านการวิเคราะห์ดินไทย  ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563  เพื่อร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรดินในประเทศไทย

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง

แชร์ข่าวนี้