สาขาวิชาประมงจัดโครงอบรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนยุค 4.0 ให้แก่นักศึกษา

สาขาวิชาประมงจัดโครงอบรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนยุค 4.0 ให้แก่นักศึกษา

      สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขาวิชา ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ และนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้น จัดโครงอบรมภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนยุค 4.0 ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าวและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จากอ.ดร.ปองเอก เพ็งลุน  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและ คุณวีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ บุคลากรประจำศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้รับเกียรติจากอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในยุค4.0 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาประมงและมีworkshop เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเรียนออนไลน์ฯลฯ อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้