ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

     สโมสรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประมวลบรรยากาศ “ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 ”  นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1 โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโตและโดมอเนกประสงค์ (BRU DOME) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนกว่า 3,000 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิในในสถาบัน

                รายละเอียดภายในงานประกอบด้วย พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร(องค์จำลอง) ออกจากที่ประดิษฐาน พิธีเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษา ผู้อัญเชิญตราพระราชลัญจกร ขบวนเครื่องสูงและขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกร นักศึกษาใหม่ทำความเคารพและลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร พิธีกล่าวถวายราชสดุดี พิธีมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย รอบที่ 1 คณะครุศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 3 คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีการเกษตร และรอบที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษาวิชาทหาร ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสง่างาม สมภาคภูมิ

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แชร์ข่าวนี้