คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมศึกษาดูงานในโครงการพื้นที่ใช้น้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มบริหารการใช้น้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทานจ.บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมศึกษาดูงานในโครงการพื้นที่ใช้น้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มบริหารการใช้น้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทานจ.บุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ และอ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษาดูงานในโครงการพื้นที่ใช้น้ำในเขตจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มบริหารการใช้น้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทานจ.บุรีรัมย์ ภายใต้ความรับผิดชอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงจัดการเสวนาการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนาและทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

 

 

แชร์ข่าวนี้