สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้นำผู้รับจ้างในโครงการโควิด 19 ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ ณ บ้านสายโท 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้นำผู้รับจ้างในโครงการโควิด 19 ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ ณ บ้านสายโท 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขา อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย และผู้จ้างงานในโครงการโควิดAG01 เฟส 1  ร่วม ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ บ้านสายโท 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด โดยทีมผู้รับจ้างงานดำเนินการถ่ายทอดฯ เอง จากการบ่มเพาะของทีมอาจารย์พี่เลี้ยงของหลักสูตร AG01 phase1 มีปฏิบัติการแปรรูปเศษเหลือทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารไก่พื้นเมือง และองค์ความรู้ด้านอาหารลดต้นทุน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเป้าหมายในพื้นที่การจัดทำโครงการตามความต้องการของชุมชน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้