ทีมการจ้างงาน AG03 เฟส 1- 2 สาขาวิชาประมง ลงพื้นที่อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารปลาแก่ชุมชนบ้านหนองขวางน้อยหมู่ 1 และ 17

ทีมการจ้างงาน AG03 เฟส 1- 2 สาขาวิชาประมง ลงพื้นที่อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารปลาแก่ชุมชนบ้านหนองขวางน้อยหมู่ 1 และ 17

 สาขาวิชาประมง  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์สาขา นักศึกษาสาขาวิชาประมง และ  ทีมผู้รับจ้างงาน AG03 เฟส 1- 2 ร่วมลงพื้นที่ อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการผลิตอาหารปลาแก่ชุมชนบ้านหนองขวางน้อยหมู่ 1 และ 17  ต.หนองขวาง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 11  กันยายน 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรโดย ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ภายใต้โครงการจ้างงาน Covid 19 ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จาการเรียนการสอน การวิจัย สู่การออกบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในการเลี้ยงสัตว์น่้ำอันเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้