คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16 กันยายน 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ วันที่ 16 กันยายน 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รักษาการแทนคณบดี คณาจารย์สาขาและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ จัดโดยชมรมพุทธศาสตรืก้าวหน้า ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ลานองค์พระสัพัญญูสุตโต มห่าวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมาเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมทำบุฯ ฟังเทศน์ เป็นการขัดเกลาจิตใจให้ดีงาม

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:นายสุรชัย แปลนดี

 

แชร์ข่าวนี้