อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลเป็นวิทยากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯอบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลเป็นวิทยากรในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯอบต.คลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ประจำปีงบประมาณ2563 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อ.จักราช จ.นครราชสีมา โดยเป็นวิทยกรกลุ่มร่วมกับอ.สุวัฒนะชัย และอ.ดวงจันทร์ จำปามูล เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านพ่อจันพี ประทุมภา ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างยิ่งที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมุนไพรถ่ายทอดให้ชาวบ้านคลองเมือง กิจกรรมภาคเช้าบรรยายให้ความรู้ด้านอพ.สธ.และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ภาคบ่ายร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมปกปักษ์ และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรโดยวิธีควบแน่น และการทำเส้นทางสำรวจทรัพยากรธรรมชาติชุมชน ความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นการทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักถึงบทบาทในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชสมุนไพรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

แชร์ข่าวนี้