กิจกรรมวิทยากรกลุ่มโครงการ อว.การจ้างงานโควิด AG02 เฟส2 หลักสูตรเทคนิคบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจในยุคเกษตร 4.0 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมวิทยากรกลุ่มโครงการ อว.การจ้างงานโควิด AG02 เฟส2 หลักสูตรเทคนิคบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจในยุคเกษตร 4.0 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 ประมวลภาพกิจกรรมลงพื้นที่วิทยากรกลุ่มโครงการ อว.การจ้างงานโควิด AG02 เฟส2 หลักสูตรการเทคนิคบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจในยุคเกษตร 4.0 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ หัวหน้าทีมผศ.อารยา มุสิกา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ร่วมกับทีมโดยคุณสงวน เทียมทนงค์และคุณสายสุดา หมั่นอุตส่าห์และทีมงานโควิด AG02 เฟส2 ได้ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชนจากผลการเก็บข้อมูลจากชุมชนเป้าหมาย ในวันที่ 20 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านหนองโก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ดังต่อไปนี้
      1.การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำชุดปลูกผักไร้ดิน(Hydro box) อ .เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และทีมAg02เฟส2 
      2.การถ่ายทอดองค์ควาทรู้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและแนวทางการปรับปรุงดิน โดยนายปรีชา หลวงจำนงค์และทีมAg02เฟส2

ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู้ สู่การเผยแพร่สู่สังคมโดยใช้ผู้รับจ้างงานโครงการโควิดเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานหลัก 

แชร์ข่าวนี้