ทีมการจ้างงาน AG03 เฟส 1 สาขาวิชาประมง พา นศ.ปี 1 และ ปี 4 ออกบริการวิชาการชุมชน บ้านสายโท 7 อ.บ้านกรวด ร่วมกับผู้รับจ้างงานโควิด เฟส 1

ทีมการจ้างงาน AG03 เฟส 1 สาขาวิชาประมง พา นศ.ปี 1 และ ปี 4 ออกบริการวิชาการชุมชน บ้านสายโท 7 อ.บ้านกรวด ร่วมกับผู้รับจ้างงานโควิด เฟส 1

ทีมการจ้างงาน AG03 เฟส 1 สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พา นศ.ปี 1 และ ปี 4 ออกบริการวิชาการชุมชน ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ชุมชนบ้านสายโท 7 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ร่วมกับผู้รับจ้างงานโควิด เฟส 1 ตามโครงการจ้างงานโควิด ของอว. เพื่อดำเนินการออกบริการด้านวิชาการประมง ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย โดยอบรมการเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจโดย วิทยากรผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ และการบรรยายเรื่องการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ โดยอ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขาวิชาประมงและทีมผู้รับจ้างงานโควิดAG03 เฟส 1 และนำนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 1-4 ออกศึกษาระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตะโก โดยมีชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมากเป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู้ออกเผยแพร่สู่ชุมชน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้