พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 โดยรอบพิธีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมและมีคณะผู้บริหาร นำโดยอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีและคณาจารย์คณะเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพครู-อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ให้เป็นคนดี

ขอบขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง

แชร์ข่าวนี้