คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับตัวแทน ผู้เข้าประกวดดาว เดือน และเพลงมาร์ช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับตัวแทน ผู้เข้าประกวดดาว เดือน และเพลงมาร์ช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2563

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทน ผู้เข้าประกวดดาว เดือน และเพลงมาร์ช คณะเทคโนโลยีการเกษตร
🎊รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดือน🎊
B2 น้องตั๋ม นายอนุสิทธิ์ สีทอน
สาขาสัตวศาสตร์
🎊รางวัลชนะเลิศ ประเภทดาว🎊
G1 น้องแบม นางสาวธิดารัตน์ เพียรผักแว่น
สาขาเกษตรศาสตร์
🎊รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงมาร์ช🎊
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
🎊รางวัลขวัญใจเทคโนโลยีการเกษตร🎊
B2 น้องตั๋ม นายอนุสิทธิ์ สีทอน
สาขาสัตวศาสตร์
🎊รางวัลขวัญใจFACEBOOK🎊
G2 น้องเจมส์ นางสาวณัฏฐยภรณ์ ติดตารัมย์
สาขาสัตวศาสตร์
🎊รางวัลการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม🎊
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
🎊รางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยม🎊
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรนำนายสุรชัย แปลนดี ประธานสโมสรและทีมงาน  อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายกิจกรการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ร่วมจัดกิจกรรมโครงการประกวดดาวเดือนและเพลงมาร์ช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้มีกองเชียร์ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก และทีมสโมสรนักศึกษาจากทั้ง 7 คณะ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอขอบคุณผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และคณะกรรมการตัดสินที่ได้ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้

อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาส อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์รสสุคนธ์ ธัญถนอม อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์  

อาจารย์ชลาลัย วงษ์อารี อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์  อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอขอบคุณทีมงานสโมสรนักศึกษาที่จัดเตรียมงาน
ขอขอบคุณระบบแสงสีเสียงจากครูคอมฯ วงดนตรีจาก สาขาวิชาดนตรี ศป.บ.และขอขอบคุณพิธีกร
– ขอบคุณนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แชร์ข่าวนี้