คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์และคณาจารย์ประจำคณะ ร่วมโครงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยการเข้าติดตามของตัวแทนจากผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงบประมาณเข้ารับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการและตอบคำถามแก่คณะกรรมการประเมินผ่านไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แชร์ข่าวนี้