สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมสือบสานวัฒนธรรมเกษตร”การลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ แปลงนาศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมสือบสานวัฒนธรรมเกษตร”การลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ แปลงนาศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ หัวหน้าสาขา นายปรีชา หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเกษตร”การลงแขกเกี่ยวข้าว” โดยได้มีพิธีทำขวัญข้าว เกี่ยวข้าวด้วยมือ และการนวดข้าว ณ แปลงนาศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวางในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 โดยได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการเรียนการสอน การวิจัย เอาไว้ใช้ในการทำกิจกรรมของสาขาวิชา

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:นายปรีชา หลวงจำนงค์

แชร์ข่าวนี้