สาขาวิชาสัตวศาสตร์ลงพื้นอ.พุทไธสงดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์และประกอบศูตรอาหารโคเนื้อและโคขุน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ลงพื้นอ.พุทไธสงดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์และประกอบศูตรอาหารโคเนื้อและโคขุน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อยและนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ร่วมลงพื้น ดำเนินหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์และประกอบสูตรอาหารโคเนื้อและโคขุน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการนำองค์ความรู้การผสมสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงโคเนื้อและโคขุน โดยการส่งเสริมการนำวัตถุดิบทางการเกษตรในชุมชนที่หาได้ง่ายมาประกอบสูตรอาหารให้เหมาะสมกับการเลี้ยงโค โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์มาร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และการสอนฝึกปฏิบัติให้แก่ชาวบ้านในชุมชน อันเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตด้านอาหารสำเร็จรูปที่มีราคาสูง ทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนเป้าหมาย

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

แชร์ข่าวนี้