สาขาวิชาประมงนิเทศก์นักศึกษาประมงฝึกงาน ในพื้นที่ จันทบุรี-ตราด-ระยอง-แสมสาร

สาขาวิชาประมงนิเทศก์นักศึกษาประมงฝึกงาน ในพื้นที่ จันทบุรี-ตราด-ระยอง-แสมสาร

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ ผศ.ดร.สายรุ้งสอนสุภาพร่วมออกนิเทศก์นักศึกษาประมงฝึกงานวิชาชีพและสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2563 ในพื้นที่ จันทบุรี-ตราด-ระยอง-แสมสาร โดยได้เข้าติดตามควสามก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการประมงชายฝั่งของนักศึกษา ได้ร่วมพูดคุยกับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาประมง

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้