คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมเทคโนโลยีเกษตรเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมเทคโนโลยีเกษตรเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์  ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ รองคณบดี ผศ.ดร.อารยา มุสิกา อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกสาขาวิชาชั้นปีที่ 1-3 กิจกรรมเทคโนโลยีเกษตรเราทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ด้วยกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้พัฒนาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน อาทิ พัดลมเพดาน โต๊ะ กระดานและบริเวณรอบห้องเรียนให้สะอาดพร้อมใช้งาน และเพื่อเตรียมงานการแข่งขันเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ทั่วประเทศและBricc2021 ในการเตรียมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับชาวเครือข่ายฯ และเป็นการสร้างค่านิยมที่ดีด้านการรักษาความสะอาดให้แก่นักศึกษาและห่างไกลจากCOVID-19

แชร์ข่าวนี้