สาขาวิชาประมงเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “เทอดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๑๐” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาประมงเชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “เทอดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๑๐” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เชิญชวนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “เทอดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๑๐”

วันที่  7 มกราคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องระดับอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แก่
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ กลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันกลุ่มต่างๆ พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันทีมละไม่เกิน 3 คนและอาจารย์ผู้ควบคุม 1 คน

ประเภทของการแข่งขัน
1. การแข่งขันการจัดตู้ปลาสวยงาม โครงการประกวดการจัดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด
“เทอดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๑๐”
2. มีการแข่งขันเฉพาะรอบตัดสิน

วันเวลาและกำหนดการในการแข่งขัน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 25 ธันวาคม 2563
2. การรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 25 ธันวาคม 2563
2.1 สมัครด้วยตนเอง รับใบสมัครได้ที่ สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 4 อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2.2 สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.agri.bru.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-617426 โทรสาร 044-612858
2.3 สมัครทาง E-mail ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.agri.bru.ac.th ส่งใบสมัครได้ที่ bancherds@yahoo.com และ Chai_Danai@Hotmail.com

3. การแข่งขันรอบตัดสิน ในวันที่ 7 มกราคม 2564

การติดต่อประสานงานและจัดส่งเอกสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ e mail: bancherds@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ 091-0612489 Fax 044-6121858
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ e mail: Chai_Danai@Hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ 093-5455614

สนใจดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดกติกาการแข่งได้ที่นี่

 https://drive.google.com/file/d/1ZFdMhH9o95tVVWKRLbW4pktorR4sYmqx/view?usp=sharing

แชร์ข่าวนี้