สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำนักศึกษาจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน บำรุง ถ่ายพาธิ วัว แพะ ณชุมชนบ้านจาน อ.พุทไธสง และฟาร์มศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำนักศึกษาจัดกิจกรรมฉีดวัคซีน บำรุง ถ่ายพาธิ วัว แพะ ณชุมชนบ้านจาน อ.พุทไธสง และฟาร์มศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน บำรุง ถ่ายพยาธิ วัว แพะ ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2563 ณ ฟาร์มศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง และลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการสุขภิบาลสัตว์ และบริการทำวัคซีนปากและเท้าเปื่อย และทำอาหารหมักสำหรับเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้านจาน ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์และเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษาและการดูแลด้านการสุขภิบาลสัตว์  

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย

แชร์ข่าวนี้