สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ และ การให้ความรู้ BRU test แก่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ และ การให้ความรู้ BRU test แก่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ ได้ดำเนินโครงการ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ และ การให้ความรู้ BRU test แก่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าวอาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติวิทยากร อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช อาจารย์ภาษาอังกฤษธุรกิจ. มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจตลอดจนการสอบ BRU test อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์

แชร์ข่าวนี้