นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในวันราชภัฏ14 กุมภาพันธ์

นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในวันราชภัฏ14 กุมภาพันธ์

นักศึกษาและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.ว่าที่ร้อยตรีอัครพล หนูน้อย นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขึ้นรับรับเกียรติบัตร“ผู้สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” จากรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี ในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์   คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้

1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดสวนตู้ปลา งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23
นายโรจน์ศักดิ์ อักโข และนายอนุวัฒน์ แอมรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาประมง
ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2563

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การสอดปืนผสมเทียม ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายคณะเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 นายสุรเชษฐ์ เกษรชื่น นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: คุณสุชานาถ สำรวมจิตร

 

แชร์ข่าวนี้