AG03 (1-2)ผู้ปฏิบัติงานสาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของชุมชน ต.พรสำราญ และ ต.ดอนกอก

AG03 (1-2)ผู้ปฏิบัติงานสาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของชุมชน ต.พรสำราญ และ ต.ดอนกอก

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขา ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ ผศ.สายรุ้ง สอนสุภาพ และAG03 (1-2)ผู้ปฏิบัติงานสาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาชุมชนและความต้องการของชุมชน ต.พรสำราญ และ ต.ดอนกอก ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้ร่วมระดมความคิดเพื่อนำข้อมูลจากชุมชนที่ได้ลงพื้นที่สำรวจมาหาแนวทางในการปฏิบัติงาน ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร 

แชร์ข่าวนี้