คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมฟังการประเมินห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แบบ Esprel ณ มทร.สุรินทร์

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์เข้าร่วมฟังการประเมินห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แบบ Esprel ณ มทร.สุรินทร์

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขา อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ และคณาจารย์สาขาเดินทางไปร่วมเฟังการประเมินห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แบบ Esprel ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและการรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองมาตราฐานด้านการวิเคคาะห์คุณภาพอาหารสัตว์ ฯลฯ โดยได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการนำมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทั้ง 11 ห้องของเราให้ได้มาตรฐานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้