หลักสูตร AG 03 (2) ตำบลดอนกอก สาขาวิชาประมงลงพื้นที่ในการทำประชาคม รวมกับผู้นำชุมชน และนายก อบต ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในชุมชน

หลักสูตร AG 03 (2) ตำบลดอนกอก สาขาวิชาประมงลงพื้นที่ในการทำประชาคม รวมกับผู้นำชุมชน และนายก อบต ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในชุมชน

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขา ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ ผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ และผู้ปฏิบัติงานหลักสูตร AG 03 (2) ตำบลดอนกอก ใน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ประชาคม รวมกับผู้นำชุมชน และนายก อบต ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในชุมชนในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ องค์การบริการส่วนตำบลดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยได้ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชน นายกองค์การบริการส่วนตำบล  เพื่อวางแผนการพัฒนาชุมชน และลงำรวจการประกอบสัมมาชีพของคนในชุมชน เช่น การทอผ้าไหม การทำเครื่องจักสาร ๅฯลฯ เพื่อให้เกิดการร่วมกันต่อไป

แชร์ข่าวนี้