ประชุมออนไลน์วาระพิเศษพิจารณางดการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 7 เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด-19

ประชุมออนไลน์วาระพิเศษพิจารณางดการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 7 เนื่องด้วยสถาณการณ์โควิด-19

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.นำโดยผศ.ดร.มงคล เทพรัตน์ ประธานเครือข่าย   ผศ.ดร.นิจพร  ณ พัทลุง คณบดี เจ้าภาพการจัดงานและคณบดีและผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเกษตรราชภัฏร่วม ประชุมออนไลน์วาระพิเศษพิจารณางดการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏ ครั้งที่ 7  ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นเจ้าภาพ โดยได่ร่วมกันลงมัติในการเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กำลังมีความรุนแรงและลงมัติงดการจัดกิจกรรมแข่งขันได้ร่วมพูดคุยในการจัดทำการนำเสนอแบบConference ผลงานวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และเป็นเวทีในการการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของกลุ่มเคือข่ายเกษตรราชภัฏ

แชร์ข่าวนี้